Susiję dokumentai 0
Švietimo ir mokslo srities prioritetų „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas” ir „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ poveikio vertinimas
galutine ataskaita.pdf
II tarpinė ataskaita.pdf
703 ir 718 priemonių atvejo studijos santrauka EN.pdf
703 ir 718 priemonių atvejo studijos santrauka LT.pdf
703 ir 718 priemonių atvejo studija.pdf
I tarpinė ataskaita_ESIF poveikis MTEP.pdf
Susiję dokumentai 0
2007–2013 m. ES struktūrinių fondų lėšomis finansuotų projektų metu atliktų tyrimų / galimybių studijų sąrašas
ES struktūrinių fondų lėšomis finansuotuose projektuose atlikti tyrimai.xlsx
Susiję dokumentai 0
Švietimo įstaigų vadovų, pedagogų ir moksleivių tėvų nuomonės tyrimas apie ES paramą mokykloms, informaciją apie ES paramą ir švietimo politiką kanalus, patyčių situaciją mokykloje bei tėvų įsitraukimą į mokyklos veiklas
Ataskaita - ŠMM direktoriai 201511.pdf
Ataskaita - ŠMM mokytojai 201511.pdf
Ataskaita - ŠMM tevai 201511.pdf
Susiję dokumentai 0
Europos socialinio fondo finansuojamų veiklų švietimo ir mokslo srityje įgyvendinimo rezultatų analizė
ESF produktų DB (su analize) 2013-01-31
Galutinė ataskaita 2013-03-08
Susiję dokumentai 0
Švietimo ir mokslo ministerijos administruojamų 2007-2013 metų veiksmų programų prioritetų ir juos įgyvendinančių ministerijos programų tarpinis vertinimas
Galutinė ataskaita.pdf
Susiję dokumentai 0
Pagal Lietuvos 2004 - 2006 metų bendrojo programavimo dokumentą švietimui ir mokslui skirtos paramos rezultatų tyrimas (2008)
Tyrimo ataskaita
Susiję dokumentai 0
Universalių daugiafunkcinių centrų (UDC) steigimas ir plėtra (2008)
UDC tyrimas.pdf
Susiję dokumentai 0
Susiję dokumentai 0
Susiję dokumentai 0