Administracinė informacija

Asmens duomenų apsauga

Atnaujinta: 2021 10 02

Už Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos duomenų apsaugą atsakingas Dainius Dzimanavičius. Pagrindinė jo pareiga - sudaryti sąlygas laikytis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas), užtikrinti ministerijos tvarkomų asmens duomenų apsaugos sistemos stebėseną, padėti įgyvendinti esminius Bendrojo duomenų apsaugos reglamento elementus, pvz., duomenų tvarkymo principus, duomenų subjektų teises, pritaikytąją ir standartizuotąją duomenų apsaugą, taip pat daryti duomenų tvarkymo veiklos įrašus, užtikrinti duomenų tvarkymo saugumą ir teikti pranešimus apie duomenų saugumo pažeidimus.

Asmenys (duomenų subjektai) gali kreiptis į duomenų apsaugos pareigūną visais klausimais, susijusiais su jų asmeninių duomenų tvarkymu ir naudojimusi. 

Duomenų apsaugos pareigūnas privalo užtikrinti slaptumą arba konfidencialumą, susijusį su darbuotojo užduočių vykdymu, laikydamasis Europos Sąjungos ar valstybės narės teisės.


Duomenų apsaugos pareigūno kontaktai:

Dainius Dzimanavičius, A. Volano g. 2, LT-01516 Vilnius

Tel. (8 5) 219 1182, el. p. dainius.dzimanavicius@smm.lt

Už Bendrojo duomenų apsaugos reglamento taikymo stebėseną Lietuvos Respublikoje atsakinga Valstybinė asmens duomenų apsaugos inspekcija

Kontaktinė informacija:
A. Juozapavičiaus g. 6, LT-09310 Vilnius
Tel. (8 5) 271 2804, 279 1445 Faks. (8 5) 261 9494
El. p. ada@ada.lt

Atmintinė asmenims, ketinantiems kreiptis į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją