Studijos

Aukštojo mokslo sistema

Atnaujinta: 2021 10 27

Studijos aukštosiose mokyklose vykdomos pagal laipsnį suteikiančias studijų programas ir laipsnio nesuteikiančias studijų programas. Studijų programos yra dviejų rūšių: koleginės ir universitetinės.

Laipsnį suteikiančios studijų programos yra trijų pakopų: pirmoji pakopa – profesinio bakalauro ir bakalauro; antroji pakopa – magistrantūros; trečioji pakopa – doktorantūros.

Pirmosios pakopos koleginės studijų programos yra labiau orientuotos į pasirengimą profesinei veiklai. Baigus šias studijas įgyjamas atitinkamos studijų krypties profesinio bakalauro laipsnis arba profesinio bakalauro laipsnis ir kvalifikacija, tą paliudija profesinio bakalauro diplomas. Pirmosios pakopos universitetinių studijų programos teikia universalųjį bendrąjį išsilavinimą, yra labiau orientuotos į teorinį pasirengimą ir aukščiausio lygio profesinius gebėjimus. Baigus šias studijas įgyjamas atitinkamos studijų krypties bakalauro laipsnis arba bakalauro laipsnis ir kvalifikacija, tą paliudija bakalauro diplomas.

Antrosios pakopos (magistrantūros) studijų programos skiriamos pasirengti savarankiškam mokslo (meno) darbui arba kitam darbui, kurį atlikti reikia mokslo žinių ir analitinių gebėjimų. Baigus magistrantūros studijų programas, įgyjamas atitinkamos studijų krypties magistro laipsnis arba magistro laipsnis ir kvalifikacija, tą paliudija magistro diplomas. Asmenims, baigusiems antrosios pakopos teologijos studijų programas, suderinus su Katalikų bažnyčios vadovybe, gali būti suteikiamas teologijos licenciato laipsnis, tą paliudija magistro diplomas.

Vientisosios studijos – tai studijos, kai tęstinumu susiejamos pirmosios ir antrosios pakopos universitetinės studijos. Baigus šias studijas įgyjamas magistro laipsnis, tą paliudija magistro diplomas.

Trečiosios pakopos studijos vykdomos mokslo (meno) doktorantūroje. Baigus doktorantūros studijas ir apgynus disertaciją (arba meno projektą), įgyjamas mokslo (meno) daktaro laipsnis, tą paliudija daktaro diplomas.

Aukštosios mokyklos gali vykdyti jungtines studijų programas, kurias baigus suteikiamas jungtinis kvalifikacinis laipsnis, taip pat programas, kurias baigus suteikiamas dvigubas kvalifikacinis laipsnis.

Papildomųjų studijų metu įgyjama kompetencija, kuri būtina norintiems studijuoti magistrantūroje ir kurios asmuo neįgijo studijuodamas pirmojoje studijų pakopoje.

Laipsnio nesuteikiančios studijų programos skiriamos kvalifikacijai įgyti arba savarankiškai praktinei veiklai pasirengti. Baigus šias studijų programas išduodamas atitinkamas pažymėjimas.

Rezidentūra – tai studijos pagal laipsnio nesuteikiančias studijų programas, skirtos aukštąjį universitetinį išsilavinimą įgijusiems asmenims teisės aktų nustatyta tvarka pasirengti savarankiškai praktinei veiklai. Baigus rezidentūrą išduodamas rezidentūros pažymėjimas.

Pedagoginės studijos pagal laipsnio nesuteikiančias studijų programas – tai pedagoginei kvalifikacijai įgyti skirtos studijos. Į jas priimami aukštojo mokslo kvalifikaciją turintys asmenys, siekiantys tapti mokomojo dalyko (mokomųjų dalykų) mokytojais arba profesijos mokytojais. Baigus šias studijų programas suteikiama atitinkamo mokomojo dalyko (mokomųjų dalykų) mokytojo arba profesijos mokytojo kvalifikacija, patvirtinama studijų pažymėjimu.

Lietuvoje veikia nacionalinė aukštojo mokslo kokybės užtikrinimo sistema. Vykdomos tik akredituotos studijų programos. Akredituota studijų programa nustatytam terminui įregistruojama Studijų, mokymo programų ir kvalifikacijų registre.

Studijų apimtis matuojama studijų kreditais. Studijų kreditas – studijų dalyko apimties vienetas, kuriuo matuojami studijų rezultatai ir studento darbo laikas. Vienų studijų metų 1 600 valandų atitinka 60 kreditų. Vienas studijų kreditas lygus vienam Europos kreditų perkėlimo ir kaupimo sistemos (ECTS) kreditui.

Studijos yra nuolatinės ir ištęstinės formos. Baigus skirtingų studijų formų studijų programas, įgytas išsilavinimas yra lygiavertis.

Aukštojo mokslo schema diplomo priedėliui

Aktualūs teisės aktai

Studijų klasifikavimas:

Studijų programų registravimas:

Reikalavimai studijų programoms:

Aktualios nuorodos