Vaikas lankys darželį

Ikimokyklinis ugdymas

Paskirtis. Padėti vaikams išsiugdyti savarankiškumo, sveikos gyvensenos, pozityvaus bendravimo su suaugusiais žmonėmis ir bendraamžiais pradmenis, pažinti savo šalį, pradėti mokytis kūrybiškumo ir mokėjimo mokytis.

Ikimokyklinis ugdymas neprivalomas. Teikiamas vaikams nuo gimimo iki 5 metų (imtinai) arba iki jam pradedamas teikti priešmokyklinis ugdymas. Ikimokyklinis ugdymas paprastai vykdomas darželiuose, taip pat gali būti bendrojo ugdymo mokyklose, universaliuose daugiafunkciuose centruose ar kitose įstaigose, turinčiose leidimą tokiai programai vykdyti.

Priėmimas. Lietuvoje veikia valstybiniai, savivaldybių ir privatūs (nevalstybiniai) darželiai.

 • Į valstybinius ir savivaldybių darželius vaikai priimami pagal nustatytą savininko (ministerijos, savivaldybės, kt.) tvarką ir prioritetus. Paprastai prašymas priimti vaiką pateikiamas įstaigos vadovui. Tačiau kai kuriose savivaldybėse priėmimas į darželius vykdomas centralizuotai, per savivaldybės sukurtą priėmimo sistemą. Tokiu atveju prašymas teikiamas ne darželio administracijai, o už tai atsakingam savivaldybės padaliniui.

Internetinė centralizuota priėmimo į darželius sistema veikia Kaune, Klaipėdoje, Panevėžyje, Tauragėje ir Vilniuje:

Kiekviena savivaldybė turi savo nustatytą tvarką, pagal kurią prašymams gali būti suteikiamas pirmumas (pagal gyvenamąją vietą, vaikų skaičių šeimoje, kitas šeimos vaikas lanko tą pačią ugdymo įstaigą ir pan.), t. y. prašymai „surikiuojami“ į eilę. Gali reikėti pateikti papildomus dokumentus, įrodančius pirmumo teisę.

Darželiuose grupių sąrašai sudaromi iš anksto. Prašymų pateikimo terminai skirtingose ugdymo įstaigose ar savivaldybėse yra nevienodi, tačiau dažniausiai prašymai priimami visus metus. Paprastai ikimokyklinio ugdymo grupę vaikai pradeda lankyti rugsėjo mėnesį, tačiau, jei yra laisvų vietų, darželis ar savivaldybė gali priiminėti vaikus ištisus metus.

 • Privatūs darželiai nusistato savo priėmimo tvarką. Jei yra vietų, vaikus priima visus metus.
  • Visuose darželiuose priimant vaiką tarp tėvų (globėjų) ir ugdymo įstaigos yra pasirašoma mokymo sutartis, kurioje nurodoma ugdymo programa, jos trukmė, kiti šeimai ir ugdymo įstaigai svarbūs susitarimai (pvz., atostogų laikas, susitarimai dėl vaiko maitinimo ir kt.).
  • Tėvai (globėjai) turi pateikti ugdymo įstaigai medicininę pažymą apie vaiko sveikatą.

Mokestis. Valstybiniuose ir savivaldybių darželiuose ikimokykliniam ugdymui valstybė skiria dalį finansavimo (mokinio krepšelį), iš kurio yra finansuojamos 4 val. ugdymas per dieną (arba 20 val. per savaitę). Kitą dalį (ugdymas, maitinimas, ugdymo priemonės ir kt.) finansuoja savivaldybė kartu su tėvais. Šeima už darželį (vienam vaikui) vidutiniškai moka 50–60 Eur per mėn.

Darželiuose gali būti organizuojamas papildomas neformalusis švietimas (šokio, keramikos, muzikos, įvairių sporto šakų, kalbų lavinimo ir kt. būreliai), už kuriuos atskirai moka tėvai.

Vaikui, turinčiam specialiųjų ugdymosi poreikių, valstybė skiria 35 proc. didesnį krepšelį.

Privačių darželių kainos svyruoja nuo 120 iki 500 Eur per mėn. Kai kurios savivaldybės (Vilniaus, Kauno, Šiaulių, Klaipėdos miestų) privačius darželius lankančių vaikų tėvams kompensuoja iki 100 Eur tėvų mokamo mėnesio mokesčio. Kompensacija gaunama už vaikus, kurių bent vieno iš tėvų deklaruota ir faktiška gyvenamoji vieta yra savivaldybės teritorijoje, nepriklausomai nuo tėvų uždirbamų pajamų (kompensaciją dažniausiai gauna įstaiga). Kauno miesto savivaldybė papildomai kompensuoja 75 Eur šeimoms, gaunančioms mažas pajamas. Prašymas pildomas savivaldybės Socialinės paramos skyriuje.

Dienos ritmas. Kiekviena darželio grupė gali turėti individualų dienos ritmą, tačiau dažniausiai dienos struktūra būna tokia:

 • Vaikai renkasi į darželį – rytinis pasisveikinimas
 • Pusryčiai
 • Ryto ratas, kurio metu vaikai dalijasi įspūdžiais apie praėjusią dieną ir tariasi dėl dienos veiklų/ išvykų/ projektų/ svečių/ temų ir t.t.
 • Individuali vaiko ir/ ar pedagogo inicijuota ugdomoji veikla (tyrinėjimai, edukaciniai žaidimai, kūrybinė veikla (šokis, teatras, muzika ir dailė), aktyvi veikla lauke ar sporto salėje, išvykos ir kt.)
 • Pietūs
 • Poilsio laikas
 • Individuali vaiko ir/ ar pedagogo inicijuota ugdomoji veikla (tyrinėjimai, edukaciniai žaidimai, kūrybinė veikla (šokis, teatras, muzika ir dailė), aktyvi veikla lauke ar sporto salėje, išvykos ir kt.)
 • Vakarienė
 • Kelionė į namus

Vaikų ugdymas vyksta visą dieną – nuo atvykimo iki išvykimo.

Kiekvienos ugdymo įstaigos darbo valandos gali skirtis. Didžiuosiuose miestuose valstybiniai ir savivaldybių darželiai paprastai vaikus sutinka nuo 6.30 val. ir išleidžia iki 18.30 val.

Vasarą nemažai vaikučių atostogauja, todėl grupės gali būti sujungiamos arba sudaromos naujos.

Kalba. Dažniausiai darželiuose ugdymo kalba yra lietuvių, bet yra įstaigų, kuriose ugdoma anglų, rusų, prancūzų, lenkų ar kitomis kalbomis. Kai kurie privatūs darželiai ugdymą organizuoja dvikalbio ugdymo metodu, pvz., anglų ir lietuvių. Jei vaikas ugdomas pagal ikimokyklinio ugdymo programą rusų, lenkų ar kita kalba, tai tėvų (globėjų) pageidavimu dalis ugdymo programos gali būti vykdoma lietuvių kalba.

Pagalba. Jei vaikas turi specialiųjų ugdymosi poreikių, privalo būti organizuojamas vežiojimas iki artimiausios įstaigos, vykdančios šią programą. Tai pat tokiems vaikams turi būti teikiama reikiama kokybiška švietimo specialistų (logopedo, socialinio pedagogo ir kt.) pagalba.

Vaikams, gyvenantiems daugiau nei 3 km nuo ugdymo įstaigos, vykdančios ikimokyklinio ugdymo programą, gali būti organizuojamas pavėžėjimas.

Naudingos nuorodos:

www.ikimokyklinis.lt – specialistams ir tėveliams skirtas informacinis portalas, kuriame skelbiama aktuali informacija ugdantiems ikimokyklinio amžiaus vaikus,

Darželių sąrašai - pagal savivaldybes, darželių tipus (valstybiniai, privatūs).