Švietimas

Mokymosi pasiekimus įteisinančių dokumentų (pažymėjimų, brandos atestatų) išdavimas

Atnaujinta: 2021 09 20

Kokie reikalavimai pradiniam išsilavinimui įgyti? Koks dokumentas išduodamas? Kas jį išduoda?

Asmuo turi būti baigęs pradinio ugdymo programą, t. y. jo mokymosi pasiekimai turi būti įvertinti ne žemesniu nei patenkinamas pasiekimų lygiu. Asmeniui išduodamas pradinio išsilavinimo pažymėjimas. Jį išduoda mokykla, kurioje mokinys mokėsi ir įgijo šį išsilavinimą.

Kokie reikalavimai pradinio ugdymo individualizuotai programai baigti? Koks dokumentas išduodamas? Kas jį išduoda?

Asmuo turi būti baigęs šią programą patenkinamu, pagrindiniu ar aukštesniuoju pasiekimu lygiu. Asmeniui išduodamas pradinio ugdymo pasiekimų pažymėjimas. Jį išduoda mokykla, kurioje mokinys mokėsi ir baigė šią programą.

Kokie reikalavimai pagrindiniam išsilavinimui įgyti? Koks dokumentas išduodamas? Kas jį išduoda?

Asmuo turi būti baigęs pagrindinio ugdymo programą, t. y. jo mokymosi pasiekimai įvertinti ne žemesniais nei 4 balų įvertinimais, įrašais „įskaityta“ ir / ar „atleista“, atlikta socialinė-pilietinė veikla ir asmuo yra pasitikrinęs mokymosi pasiekimus pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinime, jei nuo jų nėra atleistas. Asmeniui išduodamas pagrindinio išsilavinimo pažymėjimas. Jį išduoda mokykla, kurioje mokinys įgijo šį išsilavinimą.

Kokie reikalavimai pagrindinio ugdymo individualizuotai programai baigti? Koks dokumentas išduodamas? Kas jį išduoda?

Asmuo turi būti baigęs šią programą, t. y. jo mokymosi pasiekimai mokantis visų dalykų turi būti įvertinti ne žemesniais nei 4 balų įvertinimais, įrašais „įskaityta“ ir / ar „atleista“. Asmeniui išduodamas pagrindinio ugdymo pasiekimų pažymėjimas. Jį išduoda mokykla, kurioje mokinys mokėsi ir baigė šią programą.

Kokie reikalavimai viduriniam išsilavinimui įgyti? Koks dokumentas išduodamas? Kas jį išduoda?

Asmuo turi būti  baigęs vidurinio ugdymo programą, t. y. jo mokymosi pasiekimai įvertinti ne žemesniais nei 4 balų įvertinimais, įrašais „įskaityta“ ir / ar „atleista“ ir išlaikęs lietuvių kalbos ir literatūros egzaminą bei dar vieną pasirinktą bet kurio dalyko egzaminą, jei nuo egzaminų laikymo nėra atleistas. Asmeniui išduodamas brandos atestatas. Jį išduoda mokykla, kurioje mokinys įgijo šį išsilavinimą.

Kokie reikalavimai socialinių įgūdžių programai baigti? Koks dokumentas išduodamas? Kas jį išduoda?

Asmuo turi būti baigęs šią programą, t. y. jo mokymosi pasiekimai įvertinti ne žemesniais nei 4 balų įvertinimais, įrašais „įskaityta“ ir / ar „atleista“. Asmeniui išduodamas vidurinio ugdymo pasiekimų pažymėjimas. Jį išduoda mokykla, kurioje mokinys mokėsi ir baigė šią programą.

Kas išduoda mokymosi pasiekimus įteisinančio dokumento dublikatą, pakeitus duomenis apie savo lytį, kartu su vardu ir pavarde bei asmens kodu?

Asmuo, teisės aktų nustatyta tvarka ar teismo sprendimu pakeitęs asmens tapatybę patvirtinančiame dokumente duomenis apie savo lytį kartu su vardu ir pavarde bei asmens kodu ir norėdamas gauti išsilavinimo dokumento dublikatą su įrašytais naujais asmens duomenimis, mokyklai pateikia prašymą, asmens duomenų keitimo faktą patvirtinančius dokumentus, atiduoda išsilavinimo dokumentą, sumoka su dokumento blanko gamyba susijusias išlaidas (jei mokymosi pasiekimus patvirtinantis dokumentas spausdinamas blanke). Išduodant dublikatą, jame nurodomi asmens tapatybę patvirtinančiame dokumente nurodyti duomenys: asmens pavardė ir vardas, asmens kodas. Kiti duomenys, įrašyti mokyklos archyve saugomuose dokumentuose (apskaitos knygoje (žurnale), negali būti pakeisti.