Švietimas

Mokinių priėmimas mokytis, kėlimas į kitą klasę

Atnaujinta: 2021 09 20

 Mokinių priėmimas mokytis

 Asmuo, pageidaujantis mokytis, mokyklos vadovui teikia prašymą. Prašymą už vaiką iki 14 metų teikia vienas iš tėvų (globėjų), vaikas nuo 14 iki 18 metų – turintis vieno iš tėvų (rūpintojų) raštišką sutikimą.

Vaikas, kuriam tais kalendoriniais metais sueina 7 metai, priimamas pradėti mokytis pagal pradinio ugdymo programą (1 klasę). Išimtinais atvejais vaikas gali pradėti mokytis pirmoje klasėje metais anksčiau, jeigu jis yra brandus ir nuo 5 metų lankė priešmokyklinio ugdymo grupę.

Asmuo pradėti mokytis pagal pagrindinio ugdymo programą (5 klasę) priimamas, pateikęs pradinio išsilavinimo pažymėjimą ar kitą įgytą pradinį išsilavinimą liudijantį dokumentą. Asmuo, baigęs pradinio ugdymo individualizuotą programą, priimamas mokytis pagal pagrindinio ugdymo individualizuotą programą, pateikęs pradinio ugdymo pasiekimų pažymėjimą arba pažymą apie mokymosi pasiekimus.

Asmuo pradėti mokytis pagal vidurinio ugdymo programą (gimnazijos III klasę) priimamas, pateikęs pagrindinio išsilavinimo pažymėjimą ar kitą įgytą pagrindinį išsilavinimą liudijantį dokumentą. Asmuo, baigęs pagrindinio ugdymo individualizuotą programą, priimamas mokytis pagal socialinių įgūdžių ugdymo programą, pateikęs pagrindinio ugdymo pasiekimų pažymėjimą arba pažymą apie mokymosi pasiekimus.

Jei asmuo baigė užsienio valstybės arba tarptautinės organizacijos pradinio, pagrindinio ugdymo programą ar tam tikrą jos dalį arba vidurinio ugdymo programos dalį, jis priimamas mokytis kartu su bendraamžiais, arba (ir) į išlyginamąją klasę (grupę)*. Jei iš pateiktų asmens mokymosi pasiekimus įteisinančių dokumentų, pokalbių ir kitų duomenų paaiškėja, kad asmens pasiekimai aukštesni arba žemesni, nei numatyti ugdymo programoje, pagal kurią mokosi jo bendraamžiai, asmuo turi teisę mokytis atitinkamai aukštesnėje klasėje arba klase žemiau, tačiau tokiu atveju reikalingas tėvų (globėjų, rūpintojų) sutikimas.

Daugiau informacijos dėl sugrįžusių / atvykusių asmenų priėmimo mokytis pagal bendrojo ugdymo programas galima rasti Rašte mokykloms**.

Bendrieji mokinių priėmimo į bendrojo ugdymo mokyklas kriterijai, kuriais turi vadovautis savivaldybių mokyklų ir valstybinių mokyklų steigėjai, nustatydami priėmimo į pavaldžias mokyklas tvarką, numatyti Priėmimo į valstybinę ir savivaldybės bendrojo lavinimo, profesinę mokyklą bendrųjų kriterijų sąraše.

Mokinio nuoseklusis mokymasis (kėlimas į aukštesnę klasę, ugdymo programos baigimas)

1–3, 5–9, 11 (gimnazijos – I, III) klasės mokinys, turintis visų dalykų patenkinamus metinius įvertinimus, keliamas į aukštesnę klasę.

Mokinys, kuris mokosi pagal individualizuotą pradinio, individualizuotą pagrindinio ugdymo programą ar socialinių įgūdžių ugdymo programą, į aukštesnę klasę keliamas fiksavus jam metinius įvertinimus.

Pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo baigiamosios klasės (4, 10 (gimnazijos II), 12 (gimnazijos IV) mokinys, turintis patenkinamus visų dalykų, kurių privalėjo mokytis, metinius įvertinimus, laikomas baigusiu atitinkamą ugdymo programą. Mokiniai, besimokę pagrindiniame ugdyme, privalo būti atlikę ir socialinę-pilietinę veiklą (nuo 2017–2018 m. m. ne mažiau kaip 10 valandų / pamokų per metus).

Mokinio, turinčio kai kurių ugdymo plano dalykų nepatenkinamus metinius (papildomo darbo, jei buvo skirtas) įvertinimus, neatliktą socialinę pilietinę veiklą, kėlimo į aukštesnę klasę, palikimo kartoti ugdymo programos ar papildomo darbo skyrimo klausimus svarsto mokinį ugdę mokytojai, kiti ugdymo procese dalyvavę asmenys. Galutinį sprendimą, atsižvelgęs į mokytojų siūlymą, priima mokyklos vadovas ir tvirtina įsakymu.

Perėjimas prie aukštesnio lygmens ugdymo programos

4 klasės mokinys, turintis patenkinamus visų pradinio ugdymo programos ugdymo plano dalykų metinius įvertinimus, laikomas baigusiu šią programą, įgijusiu pradinį išsilavinimą ir teisę mokytis pagal pagrindinio ugdymo programą.

4 klasės mokinys, turintis visų pradinio ugdymo individualizuotos programos ugdymo plano dalykų metinius įvertinimus, laikomas baigusiu pradinio ugdymo individualizuotą programą ir įgijusiu teisę mokytis tik pagal pagrindinio ugdymo individualizuotą programą.

10 (gimnazijos II) klasės mokinys, turintis patenkinamus visų pagrindinio ugdymo programos ugdymo plano dalykų metinius įvertinimus ir atlikęs socialinę-pilietinę veiklą, laikomas baigusiu šią programą. Patikrinus mokinio mokymosi pasiekimus, mokinys laikomas įgijusiu pagrindinį išsilavinimą ir teisę mokytis pagal vidurinio ugdymo programą.

10 (gimnazijos II) klasės mokinys, turintis visų pagrindinio individualizuotos ugdymo programos ugdymo plano dalykų metinius įvertinimus, laikomas baigusiu šią programą ir įgijusiu teisę mokytis tik pagal socialinių įgūdžių ugdymo programą arba profesinio mokymo programas (jų modulius), skirtas asmenims, neįgijusiems pagrindinio išsilavinimo, ir pritaikytas jų specialiesiems ugdymosi poreikiams.

Ugdymo programos kartojimas

4 klasės mokinys, turintis bent vieno dalyko nepatenkinamą metinį įvertinimą, paliekamas kartoti ugdymo programos pradinio ugdymo programos baigiamojoje klasėje.

10 (gimnazijos II) klasės mokinys, turintis bent vieno dalyko nepatenkinamą metinį įvertinimą, paliekamas kartoti ugdymo programos pagrindinio ugdymo programos baigiamojoje klasėje. Nenorintis kartoti visų tos klasės ugdymo programos dalykų programos, gali mokytis tų ugdymo programos atskirų dalykų, kurių metinis įvertinimas nepatenkinamas, ir atsiskaityti.

Gimnazijos IV klasės mokinys, turintis bent vieną nepatenkinamą dalyko metinį įvertinimą, nepaliekamas kartoti ugdymo programos vidurinio ugdymo programos baigiamojoje klasėje. Mokinys kitąmet gali mokytis atskirų dalykų, kurių metinis įvertinimas nepatenkinamas, ir atsiskaityti. Gimnazijos IV klasės mokinys, tik dėl svarbių, mokyklos vadovo pateisintų priežasčių (pvz., ligos) einamaisiais mokslo metais nutraukęs mokymąsi, kitais mokslo metais gali mokytis pagal tą pačią ugdymo programos dalį (kartoti tos klasės ugdymo programą) arba tęsti nutrauktą mokymąsi.

Kėlimą į aukštesnę klasę, perėjimą prie aukštesnio lygmens ugdymo programos, ugdymo programos kartojimą, jos baigimą, mokymosi pasiekimų gilinimą ir plėtojimą reglamentuoja Nuosekliojo mokymosi pagal bendrojo ugdymo programas tvarkos aprašas.

*Išlyginamosios klasės lietuvių kalbai mokyti

Savivaldybė Mokykla  Programa
Jonavos r. sav. Jonavos r. Ruklos Jono Stanislausko mokykla-daugiafunkcis centras Pradinio ugdymo programa
Panevėžio m. sav. Panevėžio Kazimiero Paltaroko gimnazija Pradinio ugdymo programa
Švenčionių r. sav. Švenčionių rajono Pabradės "Ryto" gimnazija Pradinio ugdymo programa
Tauragės r. sav. Tauragės Jovarų pagrindinė mokykla Pradinio ugdymo programa
Vilniaus m. sav. Vilniaus lietuvių namai Pagrindinio ugdymo programa

**Raštas mokykloms