Švietimas

Neformalusis vaikų švietimas

Atnaujinta: 2021 11 05

Neformaliojo vaikų švietimo paskirtis – tenkinti mokinių pažinimo, lavinimosi ir saviraiškos poreikius, padėti jiems tapti aktyviais visuomenės nariais. Neformaliojo vaikų švietimo programas vykdo muzikos, dailės, meno, sporto, kitos mokyklos, laisvieji mokytojai, kiti švietimo teikėjai. Neformaliai mokantis asmens įgyta kompetencija gali būti pripažįstama kaip formaliojo švietimo programos ar kvalifikacijos dalis Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka arba aukštųjų mokyklų nusistatyta tvarka. Vaikų muzikos, dailės, meno, sporto ar kitoje mokykloje išeita ilgalaikio meninio ugdymo programa gali būti pripažįstama kaip profesinio mokymo modulis.

Valstybės lėšomis finansuojama:

  • Neformaliojo vaikų švietimo krepšelis. Valstybės rekomenduojama lėšų suma vaikui – 15 eurų, tačiau savivaldybėse ji gali svyruoti nuo 10 iki 20 eurų. Šias lėšas gali gauti vaikai, lankantys savivaldybių akredituotas NVŠ programas. Jų sąrašai bei informacija skelbiami kiekvienos savivaldybės interneto svetainėje. Vaikai ir tėvai, pasirinkę tik vieną iš paskelbtų programų, turi pasirašyti sutartį su programos vykdytoju, kad būtų apmokėtas jų dalyvavimas pasirinktame būrelyje, kurį jie galės lankyti ne mažiau kaip 2 kaip val. per savaitę.
  • Būreliai bendrojo ugdymo mokyklose. Pagal ugdymo planą kiekvienai mokyklai skiriama lėšų apmokėti būreliams. Klasės komplektui - 2 val. per savaitę. Todėl kiekvienoje mokykloje privalo būti nemokami būreliai.
  • Pažintinė veikla. Kiekvienai bendrojo ugdymo mokyklai pagal besimokančiųjų vaikų skaičių yra skiriamos lėšos įvairiai pažintinei veiklai finansuoti, pvz. ekskursijoms, edukacinėms programos muziejuose ir pan.
  • ES remiamos neformaliojo švietimo veiklos. 2016 m. startavo ES projektas „Neformaliojo vaikų švietimo paslaugų plėtra“, kurį įgyvendina Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras. Bendrojo ugdymo mokyklos turi pateikti paraiškas dalyvauti atrankoje. Laimėjusių mokyklų mokiniai nemokamai gali dalyvauti NVŠ programose teatruose, parkuose, ekologiniuose ūkiuose, dirbtuvėse ir kt., susipažinti su kultūra, istorija, meno pasauliu, kūrybinių industrijų galimybėmis, dalyvauti neakivaizdinėse mokyklose (pvz., biochemijos, informacinių technologijų, menų krypties ir pan.), kūno kultūros ir fizinio aktyvumo ugdymo veiklose aktyvaus laisvalaikio erdvės, maniežai, baseinai ir kt.). Informacija apie projektą ir jo veiklas skelbiama LMNŠC tinklalapyje http://www.lmnsc.lt/lt/neformaliojo_vaiku_svietimo_paslaugu_pletra
  • Švietimą papildančios ugdymo programos. Šias klasės krepšelyje esančias lėšas gauna savivaldybės pagal mokinių skaičių. Jas savivaldybės paskirsto savo nustatyta tvarka meno, muzikos, dailės ir sporto mokykloms formalųjį švietimą papildančioms ugdymo programoms finansuoti. Lėšos naudojamos įsigyti ugdymo priemonėms: instrumentams, dailės, sporto inventoriui ir pan. Tėvai šiose mokyklose moka mokestį už vaikų ugdymą, jo dydį nustato steigėjas (savivaldybė), paprastai jis yra apie 15 proc. visos programos kainos.
  • Vaikų vasaros stovyklų programos. Savivaldybės dažniausiai organizuoja nemokamas dienines stovyklas. Dėl jų tėvai turi kreiptis į savivaldybes ar mokyklas. Kitos stovyklos yra skelbiamos internetiniame tinklalapyje www.tapk.lt . Kompensuojama 30 proc. šių stovyklų kainos, kitą dalį turi susimokėti tėvai.

 

Meninį formalųjį švietimą papildančios ugdymo programos