Švietimas

Pagrindinis ugdymas

Atnaujinta: 2021 11 05

Įgiję pradinį išsilavinimą, mokiniai pradeda mokytis pagal pagrindinio ugdymo programą, kuri trunka 6 metus. Pagrindinio ugdymo programą įgyvendina pagrindinės, profesinės mokyklos, progimnazijos, gimnazijos. Bendruosiuose ugdymo planuose, kuriais vadovaujasi mokyklos rengdamos savo planus, nustatyta, kad mokyklos mokymosi aplinka turi sudaryti galimybes mokinių aktyviam ugdymui, mokymuisi individualiai ir įvairaus dydžio grupėmis, praktinei, eksperimentinei, teorinei ir kitokiai veiklai. 

Privaloma pagrindinio ugdymo programa sudaryta iš dviejų dalių: I dalis – ketverių metų, įgyvendinama 5–8 klasėse, ir II dalis – dvejų metų, įgyvendinama 9–10 (gimnazijos I–II) klasėse. Antrosios užsienio kalbos galima pradėti mokytis 5 klasėje, o 6 klasėje antroji užsienio kalba yra privaloma.

Nuo 9 klasės (gimnazijos I) sudaromos sąlygos mokiniams pasirinkti dalykų modulius, mokytis pasirenkamųjų dalykų pagal polinkius ir gebėjimus.

Jei mokykla nori, mokiniams, kuriems sunkiau mokytis, arba atvirkščiai – kurie mokosi itin sėkmingai, kuriam laikui gali sudaryti individualius ugdymo planus.

Mokiniui iki 16 metų mokytis privaloma. Privalomasis mokymasis paprastai trunka iki 10 klasės. 

Baigę pagrindinio ugdymo programą ir norėdami įgyti pagrindinio ugdymo išsilavinimą, mokiniai laiko pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimą. Laikomi privalomieji lietuvių kalbos (gimtosios ir valstybinės), matematikos ir pasirenkamieji gimtosios kalbos (baltarusių, lenkų, rusų, vokiečių) pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimai.

Įgiję pagrindinį išsilavinimą, toliau paaugliai gali mokytis pagal vidurinio ugdymo arba profesinio mokymo programą. 

Mokymo sutartys

Mokymosi pasiekimus įteisinančių dokumentų (pažymėjimų, brandos atestatų) išdavimas

Asmuo turi būti baigęs pagrindinio ugdymo programą, t. y. jo mokymosi pasiekimai įvertinti ne žemesniais nei 4 balų įvertinimais, įrašais „įskaityta“ ir / ar „atleista“, atlikta socialinė-pilietinė veikla ir asmuo yra pasitikrinęs mokymosi pasiekimus pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinime, jei nuo jų nėra atleistas.

Asmeniui išduodamas pagrindinio išsilavinimo pažymėjimas. Jį išduoda mokykla, kurioje mokinys įgijo šį išsilavinimą.

Kokie reikalavimai pagrindinio ugdymo individualizuotai programai baigti? Koks dokumentas išduodamas? Kas jį išduoda?

Asmuo turi būti baigęs šią programą, t. y. jo mokymosi pasiekimai mokantis visų dalykų turi būti įvertinti ne žemesniais nei 4 balų įvertinimais, įrašais „įskaityta“ ir / ar „atleista“. Asmeniui išduodamas pagrindinio ugdymo pasiekimų pažymėjimas. Jį išduoda mokykla, kurioje mokinys mokėsi ir baigė šią programą.

Mokymosi pasiekimus įteisinančio dokumento dublikato išdavimas, pakeitus duomenis apie savo lytį, kartu su vardu ir pavarde bei asmens kodu

Asmuo, teisės aktų nustatyta tvarka ar teismo sprendimu pakeitęs asmens tapatybę patvirtinančiame dokumente duomenis apie savo lytį kartu su vardu ir pavarde bei asmens kodu ir norėdamas gauti išsilavinimo dokumento dublikatą su įrašytais naujais asmens duomenimis, mokyklai pateikia prašymą, asmens duomenų keitimo faktą patvirtinančius dokumentus, atiduoda išsilavinimo dokumentą, apmoka su dokumento blanko gamyba susijusias išlaidas (jei mokymosi pasiekimus patvirtinantis dokumentas spausdinamas blanke).

Išduodant dublikatą, jame nurodomi asmens tapatybę patvirtinančiame dokumente nurodyti duomenys: asmens pavardė ir vardas, asmens kodas. Kiti duomenys, įrašyti mokyklos archyve saugomuose dokumentuose (apskaitos knygoje (žurnale), negali būti pakeisti.

Ugdymo planai

2021–2022 IR 2022–2023 MOKSLO METŲ PRADINIO, PAGRINDINIO IR VIDURINIO UGDYMO PROGRAMŲ BENDRIEJI UGDYMO PLANAI

Pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų bendrųjų  ugdymo planų įgyvendinimas. Rekomendacijos. Siūlymai. Pavyzdžiai

Netradicinis ugdymas

Specialusis ugdymas

Tautinių mažumų švietimas

Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimas