Švietimas

Vidurinis ugdymas

Atnaujinta: 2021 11 05

Vidurinis ugdymas neprivalomas, trunka dvejus metus (gimnazijų III–IV klasės). Mokiniai mokosi pagal individualius ugdymosi planus. Į programą gali būti įtraukti profesinio mokymo programos moduliai. Pagal vidurinio ugdymo programą galima mokytis vidurinėse mokyklose, gimnazijose, profesinėse mokyklose.  

Mokiniai taip pat gali rinktis ugdymą, labiau atitinkantį jų vertybes, pasaulėžiūrą, religinius įsitikinimus, filosofines pažiūras. Toks ugdymas teikiamas netradicinio ugdymo mokyklose. Netradicinio ugdymo mokyklos gali dirbti pagal savo pačių pasirengtas programas, tačiau bendras mokomųjų dalykų ir atskiram dalykui skiriamų valandų skaičius 1–12 klasėse nuo valstybiniuose bendruosiuose ugdymo planuose numatytųjų gali skirtis ne daugiau kaip 25 procentais. 

Mokymo sutartys

Mokymosi pasiekimus įteisinančių dokumentų (pažymėjimų, brandos atestatų) išdavimas

Kokie reikalavimai viduriniam išsilavinimui įgyti? Koks dokumentas išduodamas? Kas jį išduoda?

Asmuo turi būti  baigęs vidurinio ugdymo programą, t. y. jo mokymosi pasiekimai įvertinti ne žemesniais nei 4 balų įvertinimais, įrašais „įskaityta“ ir / ar „atleista“ ir išlaikęs lietuvių kalbos ir literatūros egzaminą bei dar vieną pasirinktą bet kurio dalyko egzaminą, jei nuo egzaminų laikymo asmuo nėra atleistas.

Asmeniui išduodamas brandos atestatas. Jį išduoda mokykla, kurioje mokinys įgijo šį išsilavinimą.

Kokie reikalavimai socialinių įgūdžių programai baigti? Koks dokumentas išduodamas? Kas jį išduoda?

Asmuo turi būti baigęs šią programą, t. y. jo mokymosi pasiekimai įvertinti ne žemesniais nei 4 balų įvertinimais, įrašais „įskaityta“ ir / ar „atleista“.

Asmeniui išduodamas vidurinio ugdymo pasiekimų pažymėjimas. Jį išduoda mokykla, kurioje mokinys mokėsi ir baigė šią programą.

Mokymosi pasiekimus įteisinančio dokumento dublikato išdavimas, pakeitus duomenis apie savo lytį, kartu su vardu ir pavarde bei asmens kodu

Asmuo, teisės aktų nustatyta tvarka ar teismo sprendimu pakeitęs asmens tapatybę patvirtinančiame dokumente duomenis apie savo lytį kartu su vardu ir pavarde bei asmens kodu, ir norėdamas gauti išsilavinimo dokumento dublikatą su įrašytais naujais asmens duomenimis, mokyklai pateikia prašymą, asmens duomenų keitimo faktą patvirtinančius dokumentus, atiduoda išsilavinimo dokumentą, apmoka su dokumento blanko gamyba susijusias išlaidas (jei mokymosi pasiekimus patvirtinantis dokumentas spausdinamas blanke).

Išduodant dublikatą, jame nurodomi asmens tapatybę patvirtinančiame dokumente nurodyti duomenys: asmens pavardė ir vardas, asmens kodas. Kiti duomenys, įrašyti mokyklos archyve saugomuose dokumentuose (apskaitos knygoje (žurnale), negali būti pakeisti.

Ugdymo dokumentai

Vidurinio ugdymo bendrosios programos:

 

Ugdymo planai

2021–2022 ir 2022–2023 mokslo metų pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų bendrieji ugdymo planai

Pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų bendrųjų  ugdymo planų įgyvendinimas. Rekomendacijos. Siūlymai. Pavyzdžiai

Leidinys „Kaip mokyti įdomiau?“

Archyvas

Netradicinis ugdymas

Specialusis ugdymas

Tautinių mažumų švietimas

Archyvas >>