Švietimas

Švietimo finansavimas ir aprūpinimas

Atnaujinta: 2021 11 05

Ugdymo finansavimas 

Mokinių ugdymas valstybinėse ir savivaldybių bendrojo ugdymo mokyklose yra nemokamas. Valstybė skiria lėšų šioms reikmėms:

 • pedagogų, mokyklos vadovų, mokyklos bibliotekininkų atlyginimams,
 • psichologinei, specialiajai, socialinei pedagoginei pagalbai organizuoti,
 • vadovėliams,
 • pedagogų kvalifikacijai tobulinti,
 • neformaliajam švietimui – būreliams, klubams, studijoms ir pan. veiklai po pamokų,
 • mokinių pažintinei veiklai,
 • profesiniam orientavimui,
 • egzaminams administruoti, vykdyti ir vertinti,
 • profesinės linkmės meninio ugdymo programos moduliams finansuoti,
 • informacinėms kompiuterinėms technologijoms diegti ir naudoti,
 • bendrąjį ugdymą teikiančių mokyklų išorės vertinimui organizuoti.

Finansuojamos šios valstybinių, savivaldybių ir nevalstybinių mokyklų ugdymo programos:

 • ikimokyklinio (finansuojama dalis ugdymo programos – ne mažiau kaip 4 valandos per dieną),
 • priešmokyklinio,
 • pradinio,
 • pagrindinio,
 • vidurinio,
 • formaliojo švietimo programas papildantys ir mokinių saviraiškos poreikius tenkinantys šių programų moduliai

Mokytojų skaičiaus optimizavimas 

      Švietimo aprūpinimas

Kapitalo investicijos

Archyvas

Kita