Korupcijos prevencija

Teisės aktų antikorupcinis vertinimas

Atnaujinta: 2021 02 02

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos darbo reglamento, patvirtinto 2020 m. gruodžio 10 d. įsakymu Nr. V-1950, 64 punktu: 

Rengiant norminio teisės akto projektą, kuriame numatoma reguliuoti visuomeninius santykius, susijusius su Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 8 straipsnio 1 dalyje nustatytomis sritims, kartu parengiama Teisės aktų projektų antikorupcinio vertinimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. kovo 12 d. nutarimu Nr. 243 „Dėl Teisės aktų projektų antikorupcinio vertinimo taisyklių patvirtinimo“, nustatytos formos teisės aktų projektų antikorupcinio vertinimo pažyma. Teisės aktų projektų antikorupcinio vertinimo pažyma turi būti pateikiama ministrui kartu su teikiamu jam pasirašyti norminiu teisės akto projektu.  

Norminiai teisės aktų projektai, kuriuose numatoma reguliuoti visuomeninius santykius, susijusius su Korupcijos prevencijos įstatymo 8 straipsnio 1 dalyje nustatytomis sritims, turi būti suderinti su už korupcijos prevenciją atsakingu ministerijos valstybės tarnautoju ar darbuotoju. 

Vadovaujantis Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos ir jai pavaldžių įstaigų korupcijos prevencijos tvarkos aprašo (https://www.smm.lt/uploads/documents/veikla/V-797.pdf) 15 punktu, ministerijos rengiamų teisės aktų projektų, reglamentuojančių Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 8 straipsnio 1 dalyje nurodytus visuomeninius santykius, antikorupcinį vertinimą atlieka vadovo pavedimu kitas to paties padalinio, kurio specialistas rengė dokumentą, specialistas, vadovaudamasis Teisės aktų projektų antikorupcinio vertinimo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. kovo 12 d. nutarimu Nr. 243 „Dėl Teisės aktų projektų antikorupcinio vertinimo taisyklių patvirtinimo“, nustatyta tvarka (https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/f5fb2df0b02311e39a619f61bf81ad0a).

Teisės aktų projektų antikorupcinio vertinimo pažyma pridedama kaip lydimasis teisės akto projekto dokumentas ir paskelbiama Teisės aktų informacinėje sistemoje