Išsilavinimo dokumentai

Informacija apie specialųjį vidurinį, aukštesnįjį ir aukštąjį neuniversitetinį išsilavinimą liudijančius diplomus

Lietuvoje iki 1991 metų veikė technikumai, specialiosios vidurinės mokyklos (pedagogikos, prekybos, medicinos, kultūros, muzikos ir kt.), kuriose buvo vykdomas mokymas pagal specialiojo vidurinio mokslo programas. Mokytis į šias programas buvo priimami baigusieji pagrindinę (9 kl.) mokyklą. Mokymo trukmė – 3,5 – 4 metai. Į technikumus buvo priimami ir baigusieji vidurinę mokyklą, jie mokėsi metais trumpiau nei įstojusieji po pagrindinės. Baigusiesiems specialiojo vidurinio mokymo programas buvo išduodami diplomai, liudijantys įgytą specialųjį vidurinį išsilavinimą ir suteiktą profesinę kvalifikaciją (techniko, technologo, medicinos sesers, auklėtojo, saviveiklinių šokių kolektyvo vadovo ir klubinių įstaigų darbuotojo ir kt.), pakankamą dirbti ne tik techninį darbą, bet ir vadovauti kitiems darbuotojams.

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1991 m. kovo 12 d. potvarkiu Nr. 125 P technikumai, specialiosios vidurinės mokyklos buvo likviduotos, o jų bazėje įsteigtos aukštesniosios mokyklos. Įstojusiesiems mokytis į technikumus iki 1991 metų, aukštesniosiose mokyklose buvo sudaroma galimybė baigti specialiojo vidurinio mokymo programas. Baigus mokyklą jiems buvo išduodamas Aukštesniosios mokyklos diplomas (kodas 4001), pažymintis įgytą specialųjį vidurinį išsilavinimą. Aukštesniosios mokyklos diplomas pakeitė ankstesnį LTSR egzistavusį vienodo pavyzdžio specialiojo vidurinio mokslo diplomą. Šio diplomo priede buvo įrašomi ir vidurinio lavinimo dalykų įvertinimai. Tačiau nuo 1992 m. nutarta vidurinio lavinimo pažymių į diplomą arba jo priedą nerašyti. Tuomet baigusiesiems specialiojo vidurinio mokymo programas buvo išduodami du baigimo dokumentai – brandos atestatas ir aukštesniosios mokyklos diplomas. Pagal specialiojo vidurinio mokslo programas buvo mokoma iki 1995 metų.

Aukštesniųjų mokyklų studijų programos skiriamos tik vidurinį išsilavinimą įgijusiems asmenims. Studijų trukmė 3–4 metai, baigusiesiems aukštesniųjų studijų programas išduodamas Aukštesniojo mokslo diplomas (kodas 5001). Pirmieji aukštesniojo mokslo diplomai buvo išduoti 1994 metais.

Teisinių dokumentų, kurie leistų prilyginti specialųjį vidurinį išsilavinimą aukštesniajam – nėra. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos tarnybos įstatymu (Žin., 1999, Nr.66-2130; 2003, Nr. 101-4534), iki 1995 metų įgijus specialųjį vidurinį išsilavinimą galima gauti B lygio pareigybę.

2000 metais aukštesniųjų mokyklų bazėje pradėtos steigti pirmosios kolegijos. Kolegija yra aukštoji mokykla, kurioje vyrauja neuniversitetinės studijos ir studijuojama pagal neuniversitetines studijų programas. Baigus studijas išduodamas Aukštojo mokslo diplomas, liudijantis įgytą aukštąjį išsilavinimą ir profesinę kvalifikaciją.

Visos šiuo metu vykdomos mokymo ir studijų programos su jų suteikiama kvalifikacija yra įregistruotos Studijų ir mokymo programų registre ir paskelbtos ministerijos tinklalapyje adresu www.smm.lt bei www.aikos.smm.lt, ten taip pat rasite smulkesnės Jus dominančios informacijos.

Tie asmenys, kurie Lietuvoje ar užsienyje yra įgiję

  • specialųjį vidurinį (iki 1995 m.) ar jį atitinkantį išsilavinimą: (specialioji vidurinė mokykla (pedagoginė, prekybos, medicinos, kultūros, muzikos ir kt.); technikumas; aukštesnioji mokykla);
  • aukštesniojo mokslo (iki 2006 metų)

ir nori gauti patvirtinimą apie įgytą išsilavinimą, į Švietimo, mokslo ir sporto ministeriją turi pristatyti:

  1. Prašymą
  2. Diplomo ir diplomo priedo kopijas (jei išsilavinimas įgytas užsienyje, šie dokumentai turi būti išversti į valstybinę kalbą ir patvirtinti notaro);
  3. Paso (kortelės) kopiją (jei keitėsi pavardė, – patvirtinantį dokumentą, pavyzdžiui, santuokos liudijimą).